۸/۱۸/۱۳۸۸

نيشتمان نوقمي ته مي ليلي خه مه و سه رگه رمي شين


دوژمناني گه ل به ئا هه نگي شه پوري هه لپه رين


سنگي پر زام و كولي گلكوي هه زاران خونچه يه


گشت به چنگي چلكن و بي رحمي با گه ر هه لوه ري


نپير وساواي كرد قه لاچو دووكه لي قيني نه يار


خه م بري به رگي ره شي ماته م به به ربووكي ئه وين


دالي پيس ودلره شي مه رگ و نه مان هات وله پر


بي رحم ، راپيچه كي دا ته يري بي تاواني ژين


هه لرژا ته رزه ي مه رگ رووخاندي لانه ي كوتران


گشت به بالي ته ر به ره و ئاسماني ميژوو هه لفرين


ته رمي پاكي شاري خووساند روندكي چاوي *زه لم *


* پيره مه گروون * يش له تاوا كه وته له رزين وهه ژين


ناخي پر زامم له ژان و مه ينه ت و ماته م پره


دل ده له رزيني خه مي قورسي هه لبجه ي نازه نين


قورگي شمشالي دلي گرتم گوشاري تالي خه م


بويه نايه ده نگي ناله ي پر كول وسوزي *ئه مين


ئه مين گه رديگلانيhttp://fouad2704.blogspot.com

۸/۱۰/۱۳۸۸


كه وفدی


ده چيته شوينى بو سه ر گورى سه ربازى ون


تاجه گولينه يك دينى


ئه گه ر سبه ى وه فديك بيته ولاتى من ليم بپرسى كوانى گورى سه ربازى ون؟


ده ليم گه وره م
له كه نارى هه ر جوگه يى


له سه ر سه كوى هه ر مزگه وتى


له به ر ده رگاى هه ر مالى هه ر كليسه يى هه ر ئه شكه وتى


له سه ر به ردى هه ر شاخى له سه ر دره ختى هه ر باخى له م ولاته


له سه ر هه ر بسته زه وينى


له ژير هه ر گه زه ئاسمانى مه ترسه !
كه ميك سه ر داخه و تاجه گولينه كه ت دانى.......


(عبدالله په شیو..برگرفته از سایت)http://www.rabinhod.blogfa.com/

ماموستا عه بدولا په شیو

۷/۲۵/۱۳۸۸


چه ند ده ترسم


چه ند ده ترسم

که دیمه وه

هه والیکی تالت پی بیچه ند ده ترسم

که باوه شیت پیدا ده که م

بونی نامویه که ت لی بی


چه ند ده ترسم

که دیمه وه

گرامه ری زمانی چاو

رینویسی هجات گورا بیچه ند ده ترسم

چله یس گه رمی په نجه کانت

وه ک به جیم هیشت وا نه ما بیله مه ش زیاتر

چه ند ده ترسم،که سم،هاوریم

که دیمه وه

تو وه ک خوت بیت ، من بگوریم(عبدالله په شیوwww.awathiva.esmartweb.com)

۱۲/۰۷/۱۳۸۷


ئه گه ر رووناکیی بریندار بوو

سیبه ریک ئه که ویته ناو هه نگاوه کانیه وه .

هه رکاتی په لکه ره نگینه بگری

فرمیسکه کانی سه وزو سورن .

هه رگاتی ئاو خوی هاواری کرد تینووم

مانای وایه ژیان له گیانه لادایه .َ

تا پیش "مه وله وی"

سروشت له شیعری ئیمه دا هه تیو بوو .

ئه وکاته ی هه نگیک ئه مری

گولیکی بو ره شپوش ئه بی .

له هه ر شوینی ، نان ، گریا

زولم قاقا پیئه که نی .

من بروام به و بالندانه نییه

که ئامانجیان به ته نها فرینه

هه ر له پیناوی فریندا !

ئه و شه وه ی مانگه شه و سوور دیاره

له شوینیک عاشقی کوژراوه .

ئه گه ر موسیقا نه بوایهَ

شیعر هه رگیز بالی لی نه ئه روا!

لمی که نارو ده سه لاتداران له یه کتر ئه چن

هه ر هه لئه لووشن و نالین به سه !!..

۹/۰۴/۱۳۸۷


(متن كرذي )
گولم !
دلم پره له ده رد و كول
ئه ليم برووم له شاره كه ت
ئه ليم جامي ئا وي كانياوي دي يه كه م
عيلاجي كه م كولي دلي پرم ، له ده ردي ئينتيزاره كه ت
وه ره ز بوو گياني من له شار و هاره هاري ئه و
له روژي چلكن نه خوش وتاو ياوي شه و
ئه ليم بروم له شاره كه ت
له شاري چاو له به رچراي نيئون شه واره كه ت
برومه دي كه مانگه شه وبزيته ناو بزه م
چلون بژيم له شاره كه ت
كه پر به دل دژي گزه م ؟!
له شاره كه ت ، كه ره مزي ئا سن ومناره يه
مه لي ئه وين غه واره يه
ئه ليي له ده وري ده ست پيم
ئه وه ي كه تيل وتان رايه له ،كه له پچه يه
ئه وه ي كه په يكه ره ميسالي داوه له
ئه وه ي كه دار ه تيله، مه زهه ري قه نا ريه
له شاره كه ت كه مه ندي دووكه له
كه ديته ده ر له مالي ده وله مه ند
وه تيشكي بي گوناهي خوره تاو ئه خاته به ند
له هه رشه قام و كووچه يه ك شه پوري شينه
دي به ره و دلم
ده ستي گه ر مي ئا شنا نيه كه ئه يگو شم
ده ستي چيو ي يه
له شاره كه ت زه ليله شير
باوي ريوي يه
به هه ر نيگايه ك و په تا يه كه
ئه ليم برووم له شاره كه ت
گولم ، هه ريمي زونگ و زه ل
چلون ئه بيته جاره گول
له شاري تو ، له باني عه ر شه قو ئه ره ي دراو
شا ره كه ت
ئا سكه جوانه كه م !
ته سكه بو ئه وين و بو خه فه ت هه راو
كي له شاري تو ،له شاري قاتلي هه ژار
گوي ئه داته ئا يه تي په راوي دل ؟
مني كه گوچي تاوي گه رمي به رده واره كه ي عه شيره تم
به داره ته رمي كووچه كاني شاره كه ت
رانه ها تووه له شم
بنا ري پر به ها ري دي
ره نگي سوور و شين ئه دا
له شيعر وعاتيفه ي گه شم
ئه ليم برووم له شاره كه ت
« سوا ره ئيلخاني زاده »


سه به ته يه ك له گوراني وپه پو له .

باوه شي خه م و مانگه شه و .

پوليك ماچي ترساو ترساو .

يه ك زووري سيخناخ له ره خنه .

هه مو يانم خسته به رده ست ئه م روژگاره .

ئه ويش يه كه مياني دا به مندال و

دووهه ميان به ئافره تان و

سيهه ميان به عاشقان و

چواره ميش به سياسيه كان !

«شيركو بي كه س»